Foreldrafélag

Foreldrafélag Eskifjarðarskóla

 

Stjórn foreldrafélagsins

Elísabet Ólöf Ásbjörnsdóttir

Hugi Árbjörnsson

Þórdís Gunnarsdóttir

 

 

Lög Foreldrafélags grunnskólans á Eskifirði 

1. gr.  Félagið heitir Foreldrafélag Grunnskóla  Eskifjarðar.  Heimili félagsins og varnarþing er á Eskifirði.

2. gr.  Foreldrar/forráðamenn allra skráðra nemenda skólans eru félagsmenn.

3. gr.  Megintilgangur félagsins er að stuðla að heill og hamingju nemenda, öflugu samstarfi heimila og skólans svo að efla skólastarfið í samstarfi við starfsmenn skólans og yfirstjórn menntamála, þannig að leiði til betri menntunar.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná m.a. með því:

- Að efla almennt félagsstarf og umræður um skóla- og uppeldismál, eftir atvikum í samráði við starfsmenn skólans.      

-Að veita skólanum, starfsmönnum hans og nemendum lið við að bæta aðstæður til náms og félagsstarfa jafnt utan sem innan húss.

4. gr.  Á vegum félagsins skulu fyrir hvern bekk vera tveir bekkjarfulltrúar / tenglar úr hópi foreldra/forráðamanna barna í bekknum. Þeir skulu í upphafi hvers skólaárs að hausti boða til fundar með foreldrum/forráðamönnum barna hvers bekkjar í samráði við umsjónarkennara. Fundurinn skal tilnefna bekkjarfulltrúa til eins árs, annar frá hausti til hausts, hinn frá áramótum til áramóta. Í 1. bekk skulu tilnefndir tveir fulltrúar, annar til eins árs og hinn til eins og hálfs árs.

Verkefni bekkjarfulltrúanna er að sinna þeim störfum sem miða að því að styrkja starf skólans og treysta samband hans við heimilin og vinna með bekkjarkennara við undirbúning og framkvæmd bekkjarfunda og skemmtana. Störf sín skulu fulltrúarnir vinna í sem mestu samráði og samvinnu  við aðra foreldra/forráðamenn, enda séu þeir þeim til aðstoðar. Verkefni bekkjarfulltrúa er að vera tengiliður bekkjarins við stjórn félagsins.

5. gr.  Tvisvar á vetri, fyrir og eftir áramót skal stjórn félagsins boða til og halda fund með bekkjarfulltrúum. Þar skulu rædd mál er varða skólann almennt.

6. gr.   Aðalfund félagsins skal halda eigi síðar en 15. september ár hvert.

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins, ræður úrslitum um meginmál þess, setur félaginu lög, samþykkir reikninga þess og kýs því stjórn.

Aðalfundur ákveður hverju sinni þá viðmiðunarfjárhæð sem foreldrar / forráðamenn greiði í foreldrasjóð. Honum skal varið eins og stjórnin ákveður til að standa straum af kostnaði við starfsemi félagsins. Allir foreldrar og forráðamenn eru meðlimir í foreldrafélaginu og greiði árlega félagsgjald kr:_1.500 sem innheimtað verður með gíróseðli. Einfaldur meiri hlutir ræður úrslitum í öllum málum.

7. gr.   Fráfarandi stjórn boðar aðalfund. Aðalfundur skal boðaður með minnst viku fyrirvara. Í fundarboði skal stjórnin kynna efni fundarins ásamt tillögum sínum að næstu stjórn.  Stjórn skal skipuð 5 mönnum sem kosnir skulu úr hópi foreldra/forráðamanna. Stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára, tveir ganga úr stjórn annað árið og þrír næsta ár. Tveir úr fráfarandi stjórn verða varamenn í eitt ár ef til forfalla kemur. Enginn stjórnarmaður skal sitja lengur óslitið í stjórn en fjögur ár.  

Tveir skoðunarmenn reikninga skulu kjörnir á aðalfundi.

8. gr.   Stjórn félagsins heldur með sér reglulega fundi. Á fyrsta fundi eftir aðalfund skal hún skipta með sér verkum og kjósa formann, varaformann, gjaldkera og ritara úr sínum hópi og skal sá fundur haldinn eigi síðar en viku eftir aðalfund.

9. gr.  Stjórnin skal skipa einn úr sínum hópi og annan til vara sem áheyrnarfulltrúa foreldra á skólanefndarfundi.

10. gr.  Félagsstjórn getur kosið nefndir sér til aðstoðar við úrlausn verkefna eftir því sem þörf gerist.

Þess skal getið í hverju verkefni nefndarinnar eru fólgin, hvenær þau hefjist og hvenær þeim skuli ljúka. Þá skal og ákveðið hvernig sambandi nefndarinnar við stjórn félagsins skuli háttað.

11. gr.   Stjórnin skal þegar ástæða er til boða til almennra félagsfunda eða samkomu í skólanum.

12. gr.  Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda sé getið tillögu um það í fundarboði